SEJM NA ŻYWO: O drożyźnie i stanie finansów Państwa (OGLĄDAJ)

SEJM NA ŻYWO: O drożyźnie i stanie finansów Państwa (OGLĄDAJ)

Porządek dzienny 49. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, który zaplanowany jest w dniach 23 i 24 lutego 2022 r. (środa-czwartek).

Początek obrad 23 lutego 2022 r. o godz. 10:00

Przedstawiony przez Radę Ministrów dokument: „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2020 r.” wraz ze stanowiskiem Komisji Infrastruktury (druki nr 1271 i 1336)
– wystąpienia Ministra Infrastruktury oraz posła Piotra Króla

Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Obrony Narodowej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1991 i 1993) punkt został rozpatrzony na 48 pos.
– sprawozdawca poseł Teresa Wargocka.

Pytania w sprawach bieżących

Informacja bieżąca

Grafika poglądowa

Porządek dzienny może być uzupełniony o:

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o dozorze technicznym oraz ustawy o transporcie kolejowym

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego

Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o ochronie dziedzictwa narodowego związanego z nazywaniem obiektów przestrzeni publicznej

Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych

oraz o ewentualne uchwały Senatu:

Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym

Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródła energii oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin

Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Zdrowia o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii o uchwale Senatu w sprawie ustawy o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej

Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych

***

Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Prezesa Rady Ministrów w sprawie konkluzji z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 21-22 października 2021 r. oraz w sprawie działań Rady Ministrów po podjęciu przez Parlament Europejski rezolucji w sprawie kryzysu praworządności w Polsce i nadrzędności prawa UE

Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat działań, które zamierza podjąć Rada Ministrów w związku z postanowieniem wiceprezesa Trybunału w sprawie C-204/21 R Komisja/Polska, zgodnie z którym Polska, z uwagi na to, że nie zawiesiła stosowania przepisów krajowych odnoszących się w szczególności do uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, została zobowiązana do zapłaty na rzecz Komisji okresowej kary pieniężnej w wysokości 1000000 EUR dziennie

Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat strategii przeciwdziałania drożyźnie, w szczególności znaczącym podwyżkom cen żywności i napojów bezalkoholowych, surowców energetycznych, paliwa i transportu, użytkowania mieszkania lub domu

Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Prezesa Rady Ministrów w sprawie stanu finansów publicznych oraz działań rządu ograniczających skutki wysokiej inflacji

Legenda:
– ustawy i projekty ustaw mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej

Uwaga: kolejność rozpatrywania punktów porządku dziennego ustala Marszałek Sejmu – w konsultacji z Konwentem Seniorów – bezpośrednio przed posiedzeniem.

23-02-2022

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)