LII sesja Rady Miasta Krosna

KROSNO / PODKARPACIE. Zbigniew Kubit – Przewodniczący Rady Miasta Krosna zwołał LII sesję Rady Miasta. Sesja odbędzie się 29 listopada 2017 r. (tj. środa) o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Miasta Krosna ul. Staszica 2 (I piętro). 

Porządek obrad:

1.    Przyjęcie porządku sesji.
2.    Przyjęcie protokołów z  dwóch ostatnich sesji Rady.
3.    Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Krosno na rok szkolny 2016/2017.
4.  Informacja o realizacji prac konserwatorskich, restauratorskich oraz budowalnych przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków, a dotowanych z budżetu Miasta Krosna.
5.   Podjęcie uchwał w sprawach:
5.1    wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (projekt Nr LII/1108/17),
5.2    określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (projekt Nr LII/1109/17),
5.3    wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Krosno i Gminą Wojaszówka w przedmiocie wspólnej realizacji inwestycji budowy sieci wodociągowej na terenie Gminy Miasto Krosno i Gminy Wojaszówka (projekt Nr LII/1110/17),
5.4    likwidacji pomnika na Placu Monte Cassino (projekt Nr LII/1111/17),
5.5    zmiany uchwały w sprawie określenia dworca i przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Krosno, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów (projekt Nr LII/1112/17),
5.6    wyrażenia  zgody na  wydzierżawienie  nieruchomości  na czas nieoznaczony (projekt Nr LII/1113/17),
5.7  zmiany uchwały w sprawie podatku od nieruchomości (projekt Nr LII/1114/17),
5.8  zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej (projekt Nr LII/1115/17),
5.9 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Krośnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Krośnie (projekt Nr LII/1116/17),
5.10 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Eugeniusza Kolanki w Krośnie w Miejskim Zespole Szkół Nr 7 w Krośnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 4 im. Eugeniusza Kolanki w Krośnie w Miejskim Zespole Szkół Nr 7 w Krośnie (projekt Nr LII/1117/17),
5.11 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Jana Pawła II w Krośnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 5 im. Jana Pawła II w Krośnie (projekt Nr LII/1118/17),
5.12 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Janusza Korczaka w Krośnie w Miejskim Zespole Szkół Nr 6 w Krośnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 6 im. Janusza Korczaka w Krośnie w Miejskim Zespole Szkół Nr 6 w Krośnie (projekt Nr LII/1119/17),
5.13  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Krośnie w  Miejskim Zespole Szkół Nr 3 w Krośnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 7 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Krośnie w Miejskim Zespole Szkół Nr 3 w Krośnie (projekt Nr LII/1120/17),
5.14  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 8 im. „Dar Górników” w Krośnie w Miejskim Zespole Szkół Nr 8 w Krośnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 8 im. „Dar Górników” w Krośnie w Miejskim Zespole Szkół Nr 8 w Krośnie (projekt Nr LII/1121/17),
5.15  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 10 im. kpt. Stanisława Betleja w Krośnie w Miejskim Zespole Szkół Nr 1 w Krośnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 10 im. kpt. Stanisława Betleja w Krośnie w Miejskim Zespole Szkół Nr 1 w Krośnie (projekt Nr LII/1122/17),
5.16  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 12 w Krośnie w Miejskim Zespole Szkół Nr 2 w Krośnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 12 w Krośnie w Miejskim Zespole Szkół Nr 1 w Krośnie (projekt Nr LII/1123/17),
5.17 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego  Miejskiego Zespołu  Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Krośnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków (projekt Nr LII/1124/17),
5.18  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 15 w Krośnie w Miejskim Zespole Szkół Nr 4 w Krośnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 15 w Krośnie w Miejskim Zespole Szkół Nr 4 w Krośnie (projekt Nr LII/1125/17),
5.19  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej    Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie w Branżową Szkołę I stopnia Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie (projekt Nr LII/1126/17),
5.20 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie w Branżową Szkołę I stopnia Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie (projekt Nr LII/1127/17),
5.21 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 im. Stanisława Staszica w Krośnie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica w Krośnie w Branżową Szkołę I stopnia Nr 3 im. Stanisława Staszica w Krośnie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica w Krośnie (projekt Nr LII1128/17),
5.22 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 w Krośnie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w Branżową Szkołę I stopnia Nr 4 w Krośnie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie (projekt Nr LII/1129/17),
5.23 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5 w Krośnie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Krośnie w Branżową Szkołę I stopnia Nr 5 w Krośnie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5  w Krośnie (projekt Nr LII/1130/17),
5.24 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego w Krośnie w Miejskim Zespole Szkół Nr 5 w Krośnie w Branżową Szkołę I stopnia Nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego w Krośnie  w Miejskim Zespole Szkół Nr 5 w Krośnie (projekt Nr LII/1131/17),
5.25  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 7 w Krośnie w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Krośnie w Branżową Szkołę I stopnia Specjalną Nr 7 w Krośnie w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Krośnie (projekt Nr LII/1132/17),
5.26  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 11 Specjalnej w Krośnie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Krośnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 11 Specjalną w Krośnie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Krośnie (projekt Nr LII/1133/17),
5.27 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu  umiarkowanym  lub  znacznym  oraz  dla  uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Krośnie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Krośnie w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Krośnie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Krośnie (projekt Nr LII/1134/17),
5.28 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Krośnie wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie w Szkołę Policealną w Krośnie wchodzącą w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (projekt Nr LII/1135/17),
5.29  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 1 w Krośnie wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie w Szkołę Policealną dla Dorosłych Nr 1 w Krośnie wchodzącą w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (projekt Nr LII/1136/17),
5.30 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Naftowo – Gazowniczej dla Dorosłych Nr 2 w Krośnie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w Szkołę Policealną Naftowo – Gazowniczą dla Dorosłych Nr 2 w Krośnie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (projekt Nr LII/1137/17),
5.31  stwierdzenia rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krośnie (projekt  Nr LII/1138/17),
5.32 zmiany uchwały Rady Miasta Krosna Nr XL/838/17 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno, do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe (projekt Nr LII/1139/17),
5.33 zmiany uchwały Rady Miasta Krosna XL/839/17 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych, prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno, do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno (projekt Nr LII/1140/17),
5.34   nadania statutu Szkole Podstawowej dla Dorosłych wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie (projekt Nr LII/1141/17),
5.35  zmiany uchwały Rady Miasta Krosna Nr XLIII/928/17 z dnia 30 maja 2017 r.  w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno (projekt Nr LII/1142/17),
5.36  zmiany uchwały Rady Miasta Krosna Nr XLI/872/17 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych dla młodzieży uczącej się w szkołach ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Krosno (projekt Nr LII/1143/17),
5.37 uchwalenia Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2018 r. (projekt Nr LII/1144/17),
5.38  zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Krośnie (projekt Nr LII/1145/17),
5.39  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Krosno a Gminą Iwonicz – Zdrój dotyczącego udzielenia schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Iwonicz – Zdrój (projekt Nr LII/1146/17),
5.40  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Krośnieńskim,  a Gminą Miasto Krosno w zakresie zasad kierowania i świadczenia usług w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krośnie na rzecz mieszkańców Powiatu Krośnieńskiego (projekt Nr LII/1147/17),
5.41 wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Miasto Krosno (projekt Nr LII/1148/17),
5.42  zmiany uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych w 2017 roku i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania (projekt Nr LII/1149/17),
5.43  wyrażenia zgody na przejęcie zadania z zakresu administracji rządowej przez Gminę Miasto Krosno (projekt Nr LII/1150/17),
5.44  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna   „Suchodół X” – część A (projekt Nr LII/1151/17),
5.45   uchwalenia  miejscowego  planu   zagospodarowania   przestrzennego   Miasta Krosna pn. „Przemysłowa III” część 2 (projekt Nr LII/1152/17),
5.46 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Krościenko XI” (projekt Nr LII/1153/17),
5.47 zmiany uchwały Nr XXXVIII/794/16 Rady Miasta Krosna z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zasad oraz trybu kształtowania nazewnictwa obiektów infrastruktury miejskiej na terenie Miasta Krosna, zmienioną uchwałą Nr XXXIX/820/17 Rady Miasta Krosna z dnia 31 stycznia 2017 r. (projekt Nr LII/1154/17),
5.48  nadania nazwy dla mostu na rzece Wisłok w ciągu ulicy Stefana Okrzei (projekt Nr LII/1155/17),
5.49  nadania nazwy dla mostu na rzece Wisłok w ciągu ulicy Stefana Okrzei (projekt Nr LII/1156/17),
5.50  gospodarki nieruchomościami /dot. m.in. nabycia, sprzedaży  wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości  na czas nieoznaczony (projekty od Nr LII /1157/17 do Nr LII / 1163 /17),
5.51 zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego (projekt    Nr LII/1164/17),
5.52 wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Dostosowanie szkół do wdrożenia reformy oświatowej” (projekt Nr LII/1165/17),
5.53 zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań na realizację zadań z zakresu dróg gminnych i powiatowych (projekt Nr LII/1166/17),
5.54 wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na wykonanie ekspertyzy hydrologiczno-hydrogeologicznej w sprawie naruszenia stanu wody na gruncie poprzez zmianę ukształtowania powierzchni terenu przez właścicieli działki w dzielnicy Polanka (projekt Nr LII/1167/17),
5.55 zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Budowa hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół nr 4 w Krośnie” (projekt Nr LII/1168/17),
5.56  w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Modernizacja systemów grzewczych na terenie Miasta Krosna” (projekt Nr LII/1169/17),
5.57  zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Krościenko I” (projekt Nr LII/1170/17),
5.58 wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko dla drogi krajowej nr 28 (projekt Nr LII/1171/17),
5.59 wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Umyślne płoszenie i niepokojenie ptaków w obrębie miasta Krosna  za pomocą ptaków drapieżnych” (projekt Nr LII/1172/17),
5.60 zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Miejski system zarządzania jakością powietrza” (projekt Nr LII/1173/17),
5.61 wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na opracowanie raportów ewaluacyjnych w zakresie osiągnięcia wskaźników rezultatu dla projektów drogowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (projekt Nr LII/1174/17),
5.62  uchylenia uchwał (projekt Nr LII/1175/17),
5.63 wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na wykonanie uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa położonych w obrębie miasta Krosna oraz wykonanie inwentaryzacji stanu lasu stanowiącego własność Gminy Miasto Krosno (projekt Nr LII/1176/17),
5.64  wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na świadczenie usług doradczych  przy realizowanych zamówieniach publicznych (projekt Nr LII/1177/17),
5.65  wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań z zakresu dróg gminnych (projekt Nr LII/1178/17),
5.66  wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Budowa schroniska dla zwierząt w Krośnie” (projekt Nr LII/1179/17),
5.67  zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Rozbudowa ul. Bolesława Chrobrego w Krośnie” (projekt Nr LII/1180/17),
5.68  zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Remont kładki nad rzeką Lubatówka pomiędzy ul. kard. S. Wyszyńskiego a ul. R. Traugutta w Krośnie” (projekt Nr LII/1181/17),
5.69  zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań na realizację zadań z zakresu dróg gminnych i powiatowych (projekt Nr LII/1182/17),
5.70 zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok (projekt Nr LII/1183/17),
5.71  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna (projekt Nr LII/1184/17),
5.72  zmiany w składzie osobowym Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Krosna (projekt Nr LII/1185/17),
5.73 zmiany w składzie osobowym Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Krosna (projekt Nr LII/1186/17),
5.74  zmiany w  składzie osobowym  Komisji  Budżetowo – Finansowej Rady Miasta Krosna (projekt Nr 1187/17),
5.75  wyboru  przewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miasta  Krosna (projekt Nr 1188/17).
6.  Informacja Przewodniczącego Rady o przyjętych interpelacjach.
7.  Odpowiedzi na zapytania.
8. Informacja  Przewodniczącego  Rady  o  uczestnictwie   w  spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym.
9.  Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
10.  Wolne wnioski i informacje.
11.  Zamknięcie sesji.

źródło: UM Krosno

22-11-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)