KROSNO: Komentarze radnych i prezydenta tuż po głosowaniu nad absolutorium za 2016 rok (FILM, ZDJĘCIA)

KROSNO: Komentarze radnych i prezydenta tuż po głosowaniu nad absolutorium za 2016 rok (FILM, ZDJĘCIA)

KROSNO / PODKARPACIE. Blisko 300-milionowym budżetem dysponowali włodarze Krosna w 2016 roku. Podczas sesji absolutoryjnej oceniono wykonanie planu finansowego przez prezydenta Piotra Przytockiego. W głosowaniu 13 radnych podniosło rękę za, a 4 się wstrzymało. Jedna osoba nie wyraziła swojego zdania na temat tego projektu uchwały. Ostatecznie zatem, prezydent otrzymał absolutorium. Jak realizację budżetowych zapisów oceniają radni? Jaki był 2016 rok z perspektywy miejskich finansów?

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Prezydent Krosna z absolutorium za 2016 rok. Czterech radnych nie podniosło ręki “za” (ZDJĘCIA)

Absolutorium, blok uchwał, wnioski radnych, czyli XLVI sesja Rady Miasta Krosna. Zobacz poszczególne fragmenty obrad (FILM, ZDJĘCIA)

Rada Miasta Krosna jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z realizacji budżetu za 2016. Za udzieleniem absolutorium Prezydentowi Miasta Krosna głosowało 13 Radnych, a trzech (PIS) wstrzymało się od głosu. Rok 2016 był bardzo dobry dla finansów Miasta. Budżet osiągnął dodatni wynik, zmniejszyło się zadłużenie Miasta, a wypracowana nadwyżka operacyjna osiągnęła rekordowy poziom  39.623 tys.  zł.

Dochody Miasta Krosna na 2016 r. zaplanowano w wysokości 260.594 tys. zł,  w ciągu roku zwiększono uchwałami Rady Miasta i zarządzeniami Prezydenta o 32.031 tys. zł, a wykonane zostały w wysokości 292.676 tys. zł (100,02% planu).

Źródła finansowania zadań Miasta to:

– dochody własne (w  tym m.in. udziały w PIT i CIT, dochody podatkowe, wpływy z opłat, usług i dzierżawy) – 43,1% dochodów wykonanych,
– subwencje (oświatowa, równoważąca i wyrównawcza) – 30,2%,
– dotacje celowe (w tym z budżetu państwa, jst i funduszy celowych) – 19,7%,
– środki europejskie na zadania inwestycyjne i bieżące  – 7%.

Dochody bieżące wykonano w wysokości  268.631 tys. zł, a dochody majątkowe – 24.045 tys. zł, w tym ze środków europejskich na zadania inwestycyjne – 18.093 tys. zł.

Wydatki zaplanowano w wysokości 261.845 tys. zł, w ciągu roku zwiększono o 24.896 tys. zł, a wykonane zostały na kwotę 274.858 tys. zł (95,86% planu).
Największe kwoty wydatkowano na:
oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą  – 103.478 tys. zł,
pomoc społeczną – 52.969 tys. zł.

Wydatki bieżące stanowiły ponad 83,31% wydatków ogółem i zrealizowane zostały w wysokości 229.008 tys. zł, w tym:

– wydatki jednostek budżetowych (statutowe oraz wynagrodzenia i pochodne) – 161.314 tys. zł,
– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 39.108 tys. zł,
– dotacje na zadania bieżące – 23.897 tys. zł,
– na projekty współfinansowane ze środków europejskich – 1.231 tys. zł,
– obsługa długu publicznego – 3.457 tys. zł.

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 45.850 tys. zł, w tym na zadania współfinansowane ze środków europejskich – 1.091 tys. zł. Najwięcej – 22.676 tys. zł wydatkowano w dziale Transport i łączność, w tym na drogi gminne i powiatowe – 15.048 tys. zł.

Znaczne środki wydatkowano też m.in. na:

– zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej, w tym wykupy nieruchomości pod planowane i realizowane inwestycje – 9.923 tys. zł,
– modernizację i budowę obiektów sportowych – 5.471  tys. zł.

W wykonanych wydatkach inwestycyjnych mieści się także kwota 6.181 tys. zł dotycząca wcześniejszej spłaty zobowiązań factoringowych związanych z I etapem rozbudowy krośnieńskiego lotniska.

Podkreślić należy, że Miasto realizuje także ważne inwestycje, które finansowane są w formie factoringu, w tym w 2016 r. zakończono II etap przebudowy krośnieńskiego lotniska (łączna kwota umowy to 28.383 tys. zł, a zobowiązania z tego tytułu spłacane będą do 2024 r.).

Z uwagi na uzyskanie znacznych ponadplanowych dochodów Miasto nie zaciągnęło w ubiegłym roku kredytu długoterminowego i na koniec roku uzyskano nadwyżkę budżetu w wysokości 17.818 tys. zł.

Zobowiązania wynikające z już zaciągniętych kredytów i pożyczek regulowane były zgodnie z zawartymi umowami i na ten cel (raty i odsetki) wydatkowano łącznie 25.792 tys. zł, co stanowiło 8,81% wykonanych dochodów. W kwocie tej 7.200 tys. zł stanowiły wcześniejszą spłatę kredytów zaciągniętych w 2012 i 2014 r.

Zadłużenie Miasta na koniec 2016 r. wyniosło 143.039 tys. zł (w tym 24.251 tys. zł  z tytułu umów factoringowych na realizowane zadania inwestycyjne) i było niższe niż na koniec 2015 r.  o 6.892 tys. zł.

źródło: Red., UM w Krośnie

30-06-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)