XLVI sesja Rady Miejskiej w Rymanowie

KROSNO / PODKARPACIE. W dniu 28 listopada 2017 roku odbyła się XLVI sesja Rady Miejskiej w Rymanowie. Sesja rozpoczęła się od ślubowania nowo wybranego radnego, którym został Pan Kamil Chudziński. Tym samym stan rady został uzupełniony do wymaganych 15 radnych. Następnie Przewodnicząca Rady Miejskiej złożyła sprawozdanie ze swojej działalności. Z kolei Burmistrz Gminy przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności pomiędzy sesjami oraz informację o sposobie załatwienia zgłoszonych wniosków i zapytań na XLV sesji wraz z wykazem postępowań z zakresu zamówień publicznych realizowanych pomiędzy sesjami.


Rozpatrzono i podjęto uchwały:

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania
w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Rymanowie
w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rymanów na 2018 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r.
w sprawie przejęcia przez Gminę Rymanów od Powiatu Krośnieńskiego zadania publicznego polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Rymanów
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu na realizację zadania publicznego
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
zmieniającą Uchwałę Nr XXIV/245/16 z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rymanów”
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Zakażenia Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV na lata 2018-2021
w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Rymanów”
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rymanów
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. ks. Tadeusza Jakubińskiego w Milczy wchodzącej w skład Zespołu Szkół Publicznych w Milczy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ks. Tadeusza Jakubińskiego w Milczy wchodzącą w skład Zespołu Szkół Publicznych w Milczy
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Rymanowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stanisława Wyspiańskiego w Rymanowie wchodzącą w skład Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Anny z Działyńskich Potockiej w Posadzie Górnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Publicznych w Posadzie Górnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Anny z Działyńskich Potockiej w Posadzie Górnej wchodzącą w skład Zespołu Szkół Publicznych w Posadzie Górnej
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych we Wróbliku Szlacheckim w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego we Wróbliku Szlacheckim
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych w Króliku Polskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Polskich Noblistów w Króliku Polskim
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych w Klimkówce w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Klimkówce
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych w Sieniawie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Sieniawie
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Rymanów zgody na oddanie w dzierżawę na okres 5 lat działek gminnych położonych w Milczy
w sprawie wniosku o nieodpłatne przekazanie nieruchomości położonych w Rymanowie Zdroju na rzecz Gminy Rymanów
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na zawarcie umowy zamiany nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Królik Polski, Królik Wołoski oraz Kamionka
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zamiany nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Ladzin
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zamiany nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Rymanów oraz Ladzin
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Rymanów”

Udzieleniem odpowiedzi na zgłoszone interpelacje oraz wnioski, które dotyczyły m.in.: poprawy bezpieczeństwa na drogach, oznakowania parkingów, napraw nawierzchni dróg gminnych, budowy wodociągu oraz spraw oświatowych zakończono obrady XLVI sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. W punkcie udzielania odpowiedzi zabrał głos zaproszony przez Burmistrza Gminy Rymanów Pan Paweł Panaś – Nadleśniczy Nadleśnictwa Rymanów, który udzielił odpowiedzi w kwestii uregulowania statusu odcinka drogi łączącej Gminę Rymanów i Iwonicz-Zdrój w miejscowości Klimkówka – „Kopalnia”.

Na koniec posiedzenia głos zabrał Burmistrz Gminy, który przekazał wszystkim radnym projekt budżetu Gminy Rymanów na 2018 r. Burmistrz nakreślił kierunki działania Gminy Rymanów w następnym roku oraz przedstawił planowane do realizacji zadania, na które oczekują mieszkańcy. Zaplanowano termin następnej sesji tzw. budżetowej na dzień 19 grudnia 2017 r. W sesji uczestniczyło 14 radnych.

Ponadto w sesji uczestniczyli: Komendant Komisariatu Policji w Rymanowie, Dyrektor SPG ZOZ w Rymanowie, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych oraz sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli.

źródło: UG Rymanów

30-11-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)