W przyszłym tygodniu XLVI Sesja Rady Miasta

KROSNO / PODKARPACIE. Przewodniczący Rady Miasta Krosna Zbigniew Kubit zwołał  XLVI sesję Rady Miasta. Odbędzie się ona 28 czerwca 2017 r. (tj. środa) o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Miasta Krosna ul. Staszica 2  (I piętro). Prezentujemy porządek obrad.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku sesji.
2. Przyjęcie trzech protokołów z ostatnich sesji Rady.
3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Krosna z wykonania planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury za 2016 rok.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Krosna za 2016 rok (wraz z podjęciem stosownej uchwały – projekt Nr XLVI/ 958 /17).
5. Informacja o stanie mienia Gminy Krosno.
6. Udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta za 2016 rok (wraz z podjęciem stosownej uchwały – projekt Nr XLVI/ 959 /17).
7. Podjęcie uchwał w sprawach:

7.1. zmiany uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie miasta Krosna (projekt Nr XLVI/ 960 /17),

7.2. zmiany uchwały Rady Miasta Krosna XL/838/17 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno, do nowego ustroju szkolnego, prowadzonego ustawa – Prawo oświatowe (projekt Nr XLVI/ 961 /17),

7.3. zmiany uchwały Rady Miasta Krosna XL/839/17 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych, prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno, do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe do ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno (projekt Nr XLVI/ 962 /17),

7.4. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Krosna pn. „Przemysłowa III” (projekt Nr XLVI/ 963 /17),

7.5. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Krosna pn. „Przemysłowa IV ” ul. Batorego (projekt Nr XLVI/ 964 /17),

7.6. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Krosna pn. „Suchodół XI ” ul. Polna (projekt Nr XLVI/ 965 /17),

7.7. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Krościenko IV” (projekt Nr XLVI/ 966 /17),

7.8. zmiany nazwy ulicy w mieście Krośnie (projekt Nr XLVI/ 967 /17),

7.9. nadania nazwy dla ronda w mieście Krośnie (projekt Nr XLVI/ 968 /17),

7.10. nadania nazwy dla skweru w mieście Krośnie (projekt Nr XLVI/ 969 /17),

7.11. gospodarki nieruchomościami /dot. m.in. sprzedaży, zamiany nieruchomości, wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, wkładu niepieniężnego (aportu) nieruchomości (projekty od Nr XLVI/970/17 do Nr XLVI/ 979 /17),

7.12. ustalenia regulaminu korzystania z Dworca autobusowego w Krośnie (projekt Nr XLVI/ 980 /17),

7.13. określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasto Krosno (projekt Nr XLVI/ 981 /17),

7.14. wyrażenia zgody na zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Krosno i Gminą Miejsce Piastowe w przedmiocie wspólnej realizacji inwestycji budowy magistralnej sieci wodociągowej na terenie Gminy Miejsce Piastowe (projekt Nr XLVI/ 982 /17),

7.15. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Krościenko I” (projekt Nr XLVI/ 983 /17),

7.16. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań na realizację zadań z zakresu dróg gminnych i powiatowych (projekt Nr XLVI/ 984 /17),

7.17. ustalenia stawki dotacji przedmiotowej (projekt Nr XLVI/ 985 /17),

7.18. zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok (projekt Nr XLVI/986 /17),

7.19. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna (projekt Nr XLVI/987 /17).

7.20. zaciągnięcia kredytu długoterminowego (projekt Nr XLVI/ 988 /17),

8. Rozpatrzenie skargi na działalności Dyrektora oraz pracowników Domu Pomocy Społecznej w Krośnie przy ul. Kletówki 7 (wraz z podjęciem stosownej uchwały – projekt Nr XLVI /989/17 ).
9. Informacja Przewodniczącego Rady o przyjętych interpelacjach.
10. Odpowiedzi na zapytania.
11. Informacja Przewodniczącego Rady o uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym.
12. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Zamknięcie sesji.

Źródło: UM Krosno

 

 

22-06-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)