Praca bez barier – Akademia Umiejętności Językowych

KROSNO / PODKARPACIE. Projekt „PRACA BEZ BARIER – AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWYCH” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 570 osób, w tym 342 kobiety i 228 mężczyzn w wieku 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach lub/i w wieku 50 lat i więcej, zamieszkałych (wg K.C.), pracujących lub uczących się na terenie województwa podkarpackiego, zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełniania i potwierdzania umiejętności  w zakresie języka angielskiego na poziomie A lub B, przy czym minimum 10% grupy będą stanowiły osoby z niepełnosprawnościami (57 osób), co najmniej 20% grupy będą stanowiły osoby powyżej 50 roku życia (114 osób) oraz 90% grupy będą to osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej ostatnich 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu (513 osób).

Głównym celem projektu jest nabycie przez Uczestników/Uczestniczki Projektu umiejętności, posługiwania się językiem angielskim na pełnym poziomie A lub B oraz przygotowanie ich do uzyskania zewnętrznego certyfikatu TELC na poziomie A2 lub B2. Uczestnicy/Uczestniczki poznają zwroty i wyrażenia niezbędne w różnych sytuacjach związanych ze środowiskiem pracy.

Projekt skierowany jest do osób dorosłych, spełniających na dzień  zgłoszenia i następnie rozpoczęcia udziału w projekcie następujące kryteria formalne:

– miejsce zamieszkania (zgodnie z Kodeksem cywilnym) pracy lub nauki na terenie województwa podkarpackiego,
– wiek 25 lat i więcej,
– niskie kwalifikacje (wykształcenie na poziomie do ISCED3  włącznie)* lub wiek 50 lat i więcej,
– brak zatrudnienia przez okres co najmniej 6 ostatnich miesięcy przed przystąpieniem do projektu lub status osoby niepełnosprawnej,
– chęć (z własnej inicjatywy) zdobycia, podniesienia, uzupełniania umiejętności i kompetencji w zakresie języka angielskiego.

* Osoba o niskich kwalifikacjach – to osoba posiadająca wykształcenie maksymalnie ponadgimnazjalne (tj. wykształcenie zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Wykształcenia na poziomie do ISCED 3). Do osób o niskich kwalifikacjach zalicza się osoby, które posiadają wykształcenie: podstawowe i niższe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne (zasadnicza szkoła zawodowa/ liceum profilowane/ liceum ogólnokształcące/technikum).

UWAGA: Aby uczestniczyć w projekcie, należy spełnić łącznie wszystkie ww. kryteria!

Przed dokonaniem zgłoszenia zapoznaj się z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie.

Dokumenty wymagane od Kandydatów na etapie rekrutacji:

– formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem potwierdzającym spełnianie kryteriów grupy docelowej,
– orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (kopia) – o ile dotyczy,
– ankieta potrzeb w zakresie nauki języka angielskiego,
– oświadczenie o braku znajomości język angielskiego lub wypełniony test kompetencji lub certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie A2,
– zaświadczenie o statusie osoby bezrobotnej z urzędu pracy lub oświadczenie o braku zatrudnienia od osoby bezrobotnej niezarejestrowanej w urzędzie pracy.

Kursy realizowane będą w wymiarze 240 godzin dydaktycznych:
POZIOM A = (120 godzin dydaktycznych poziom A1 i 120 godzin dydaktycznych poziom A2)
lub
POZIOM B = (120 godzin dydaktycznych poziom B1 i 120 godzin dydaktycznych poziom B2)

Zajęcia organizowane będą od kwietnia 2017 r. do lutego 2018 r. w trybie dziennym, popołudniowym i weekendowym, w zależności od preferencji zakwalifikowanych osób do projektu.

Uczestnicy/Uczestniczki, którzy ukończą kurs otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie w kursie oraz zostaną skierowani/e na egzamin zewnętrzny na poziomie A2 lub B2, umożliwiający uzyskanie certyfikatu TELC. Egzaminy będą przeprowadzane w okresie marzec – kwiecień 2018 r.

Całkowita wartość projektu: 1 998 751,96 zł
Kwota dofinansowania: 1 798 875,96 zł

Projekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

źródło: Urząd Miasta Krosna

06-07-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)