KROSNO: Te inwestycje zrealizowało miasto w 2017 roku. Nowe mieszkania, boiska i drogi (ZDJĘCIA)

KROSNO / PODKARPACIE. Publikujemy zestawienie najważniejszych przedsięwzięć zrealizowanych przez Gminę Miasta Krosna w 2017 roku. – Bardzo dziękuję, wszystkim zaangażowanym w realizację przedsięwzięć i inwestycji realizowanych w minionym roku w Krośnie – mówi Piotr Przytocki Prezydent Miasta Krosna. – Dziękuję pracownikom Urzędu Miasta Krosna, miejskich jednostek organizacyjnych, edukacyjnych, organizacjom pozarządowym, współpracującym firmom i instytucjom. Dziękuję Radnym Miasta Krosna wspierającym rozwój naszego miasta oraz wszystkim, którzy poprzez ogromne zaangażowanie i codzienna pracę przyczyniają się do rozwoju Krosna.
INWESTYCJE

1. 123 NOWE MIESZKANIA /PONAD 12 MLN ZŁ/

Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Białobrzeskiej w Krośnie.

9 mieszkań socjalnych systemu kontenerowego (4 dwusegmentowe, 5 jednosegmentowych) wraz z uzbrojeniem terenu ( kanalizacja sanitarna z przepompownią, sieć wodociągowa, drogi wewnętrzne oraz parking, zasilanie w energię elektryczną.)) Na tę inwestycję pozyskano dofinansowanie z BGK w Warszawie w wysokości ok. 270 000 zł.

Przebudowa budynku przy ul. Tysiąclecia 11 w Krośnie. (TBS)
Powstało 30 mieszkań  o łącznej pow. mieszkalnej -1068 m2. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 45 % nakładów inwestycyjnych. Wartość inwestycji:   2.251.066,41 zł

Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania kompleksu budynków dawnej bursy szkolnej na budynki mieszkalne wielorodzinne, wraz z budową miejsc postojowych, dróg dojazdowych i placu zabaw, na działce nr ewid. 1392/6 w Krośnie, przy ul. Sportowej 8B, 8C w Krośnie obręb ewidencyjny Turaszówka” (TBS)

W dwóch budynkach przy ul. Sportowej 8B i 8C w Krośnie oddano łącznie 84 lokali mieszkalnych z przeznaczeniem pod wynajem w stanie „pod klucz” w pełni wykończone i wyposażone.

Wartość inwestycji : 9 280 027,32 zł.

2. INWESTYCJE ZMNIEJSZAJĄCE KOSZTY EKSPLOATACJI BUDYNKÓW użyteczności publicznej  6.158 640 zł.

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Krośnie.

– MZS Nr2 – docieplenie stropów, budowa kotłowni gazowej oraz wymiana instalacji c.o.,
– SP 5 – docieplenie ścian, remont instalacji wewnętrznej elektrycznej, regulacja instalacji c.o.,
– MZSzOI – docieplenie ścian, regulacja instalacji c.o., wymiana instalacji wewnętrznej elektrycznej wraz z budową ogniw fotowoltaicznych,
– ZSP Nr 3 – docieplenie ścian, wymiana instalacji c.o. wraz z modernizacją wymiennikowni, wymiana instalacji wewnętrznej elektrycznej wraz z zabudową ogniw fotowoltaicznych,
– ILO – wymiana stolarki okiennej oraz wymiana instalacji c.o.

3. OBIEKTY SPORTOWO-REKREACYJNE /OK. 5.443 MLN ZŁ/

Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krośnie.
Sala gimnastyczna o wym. 17,6 x 30,0 m wraz z  zapleczem socjalno-sanitarnym, magazynem na sprzęt sportowy, dodatkowe sale lekcyjne i łącznika pomiędzy istniejącym budynkiem szkoły, a budynkiem przewidzianym do realizacji. Powierzchnia użytkowa rozbudowy 1 080,16m2, w tym arena sali gimnastycznej 540,00m2. Sala gimnastyczna jest wyposażona w sprzęt do ćwiczeń i gier zespołowych: koszykówka i siatkówka. Na realizację pozyskano dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 823 100,00 zł.

Całkowita wartość: 3 198 945,39 zł

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Krośnie.
Boisko wielofunkcyjne  1219 m2 boisko do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy, oraz boisko o nawierzchni poliuretanowej 511,2 m2 do koszykówki, siatkówki oraz piłki ręcznej, oraz chodniki o pow. 97 m2. Inwestycja realizowana w ramach dofinansowania z Ministerstwa Sportu   i Turystyki.

Wartość zadania: 694.986,37 zł

Budowa kompleksu lekkoatletycznego  oraz boiska piłkarskiego przy ZSP Nr 5.
Przebudowa  boiska szkolnego wraz z bieżnią, budynku sanitarno – szatniowego wraz z instalacjami oraz części budynku magazynowego. Zakres obejmuje  również budowę chodników oraz budowę ogrodzenia, inst. oświetlenia zewnętrznego itp. Nowy kompleks obejmuje: boisko do piłki nożnej – 90 x 45m, bieżnia okrężna 4 torowa – 333 m, bieżnia prosta 4 – torowa 100/110m, skocznia do skoku w dal i trójskoku, skocznia do skoku wzwyż, rzutnia do pchnięcia kulą. Boisko lekkoatletyczne, w którego skład wchodzi bieżnia lekkoatletyczna, boisko piłkarskie i urządzenia do lekkiej atletyki ma wymiary 145,88 x 67,51 m. Inwestycja realizowana była w ramach dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Wartość zadania: 1.550.000,00 zł

OBECNIE W REALIZACJI JEST /zakończenie w 2018 roku./

– Budowa hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół nr 4 w Krośnie.
– Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie- KOSZT PONAD 20 MLN ZŁ.

4. INWESTYCJE KOMUNALNE  / ZREALIZOWANE 35,2 MLN ZŁ /

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna – II etap”. (MPGK)

W ramach przedsięwzięcia realizowane są:

1.    Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Krośnie (31.000.000 netto)
2.    Modernizacja Zakładu Uzdatniania Wody w Szczepańcowej (3.500.000 netto)
3.    Budowę instalacji fotowoltaicznych na potrzeby Oczyszczalni Ścieków w Krośnie oraz ZUW Szczepańcowa (700.000 netto).

Zadanie to jest to kontynuacją wcześniejszych działań, w wyniku których w ostatnich latach Spółka zainwestowała w infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną kwotę ponad 100 mln zł. Teraz przyszedł czas na modernizację i hermetyzację oczyszczalni ścieków oraz modernizację ujęcia wody w Szczepańcowej. Realizacja tych inwestycji ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa i niezawodności usług MPGK, a także zmniejszenie uciążliwości oczyszczalni ścieków dla okolicznych mieszkańców. W ramach tego przedsięwzięcia zostaną również wybudowane instalacje fotowoltaiczne, które będą produkowały energię elektryczną na potrzeby własne dla Oczyszczalni Ścieków w Krośnie (o mocy ~100kW) oraz dla Zakładu Uzdatniania Wody w Szczepańcowej (o mocy ~40kW).

Wartość całego projektu to ponad 44 mln zł brutto.

Dofinansowanie ze środków UE wyniesie 22,9 mln zł co stanowi 63,7%.

Zakończenie inwestycji planowane jest na III kwartał 2021 roku.

Dobiega końca budowa magistrali wodociągowej Rymanów – Iskrzynia. Trwają próby ciśnienia i ostatnie odbiory techniczne.

MPGK Krosno dostarcza wodę do 11 gmin a ścieki są odbierane i oczyszczane z terenu 10 gmin.

Trwa ustalanie zakresu współpracy z gminą Dukla w sprawie budowy kolektora ściekowego do naszej oczyszczalni ścieków.

Ujęcie wody w Szczepańcowej

Efektem długotrwałych prac, w trudnym otoczeniu społecznym, jest projekt modernizacji ZUO.

W ostatnich dniach w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie MPGK Krosno Sp. z o.o. podpisało umowę o dofinansowanie z Funduszu Spójności  /W WYSOKOŚCI PONAD 35 MLN ZŁ/, na gospodarkę odpadami w Krośnie.

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się wykonanie następujących zadań:

– Modernizacja i rozbudowa części mechanicznej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w ZUO w Krośnie istotnie przyczyni się do osiągnięcia docelowych, wymaganych przepisami poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania.
– Modernizacja i rozbudowa części biologicznej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w ZUO w Krośnie polegać będzie na budowie nowej infrastruktury biologicznego przetwarzania odpadów oraz pełnej hermetyzacji procesów technologicznych przetwarzania odpadów biologicznych oraz na oczyszczaniu powietrza poprocesowego w celu wyeliminowania uciążliwości zapachowych dla otoczenia.
– Budowa PSZOK w ZUO w Krośnie.
– Dostawy maszyn i urządzeń mobilnych.

Projekt MPGK Krosno Sp. z o.o. realizowany jest na potrzeby 20 gmin regionu zamieszkałych przez ok. 250 tys. mieszkańców. Zawarcie porozumień międzygminnych było warunkiem pozyskania znaczącej dotacji z UE, która będzie miała istotny wpływ na obniżkę kosztów przetwarzania odpadów. Porozumienia są też wyrazem zaufania gmin do miasta Krosna w kwestii uzyskiwania wymagalnych wskaźników odzysku odpadów i ograniczenia ich składowania

Wartość całego projektu to ponad  64,4 mln zł brutto (55 mln netto).

Dofinansowanie ze środków UE wyniesie 35,4 mln netto zł co stanowi 63,7%.

Realizacja inwestycji przewidziana jest na lata 2018-2020.

5.  INWESTYCJE DROGOWE – remonty dróg kosztowały łącznie 2 400 000 zł a zadania inwestycyjne 13 700 000 zł.

Najważniejszymi zadaniami inwestycyjnymi drogowymi wykonanymi w 2017 roku były:

– Rozbudowa ul. Kopalnianej w Krośnie – II etap” – 2 131 476,00 zł
– Rozbudowa ul. Człowiekowskiego w Krośnie – 1 127 910,00 zł
– Remont schodów z ul. Blich do ul. Legionów w Krośnie – 458 733,52 zł
– Przebudowa ul. Wojska Polskiego – budowa zatoki parkingowej przy MZSzOI w Krośnie – 382 693,95 zł
– Przebudowa ul. Długiej w Krośnie – 295 900,64 zł
– Przebudowa ul. Bergmana w Krośnie – 295 195,70 zł
– Przebudowa ul. Sikorskiego w Krośnie – 271 650,84 zł
– Remont nawierzchni ul. Spokojnej w Krośnie – 201 381,01 zł
– Rozbudowa ul. Długiej w Krośnie – 174 709,20 zł
– Przebudowa ciągu pieszego przy ul. Wojska Polskiego w Krośnie”– 170 949,09 zł

W trakcie realizacji są zadania /13,322 MLN ZŁ/:

•    Rozbudowa ul. Wisze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej) w Krośnie– 6 490 512,93 zł
•    Rozbudowa ul. Zielonej w Krośnie – 6 832 283,44 zł
•    W ramach remontów wykonano nowe nawierzchnie na ulicach: Reymonta, Okrzei, Wyszyńskiego (boczna), Sportowa (parking), Powstańców Śląskich (parking), Lwowska (parking UM), Prochownia (parking USC), Opłotki, Lotników, Żwirki i Wigury.

Wykonano łącznie:

– remonty lub budowy chodników o łącznej długości 3,2 km,
– remonty nawierzchni asfaltowych o długości 5,8 km
– 20 nowych miejsc postojowych.

Schody przy ul. Blich

6. KOMUNIKACJA MIEJSKA

1. Obniżenie ceny biletu jednorazowego MKS  na terenie miasta Krosna z 2,40 zł do 1,50 zł, wpłynęło na przeszło 30% wzrost frekwencji wśród pasażerów korzystających z takich przejazdów.

2. MKS realizuje projekt „Zakup sprzętu i wyposażenia do obsługi publicznego transportu zbiorowego, doposażenie istniejącego taboru oraz wykonanie strony internetowej wraz z aplikacją mobilną”, dzięki niemu już niebawem pasażerowie skorzystają z udogodnień takich jak m.in.  informacji wizualnej i dźwiękowej w autobusach o realizacji danego kursu. Zainstalowany zostanie monitoring wizyjny w autobusach (zwiększenie bezpieczeństwa podróżnych) oraz uruchomiona  witryna internetowa na urządzenia stacjonarne i mobilne zawierająca m.in. informacje o rzeczywistym realizowaniu rozkładu jazdy przez poszczególne autobusy. Dane będą przekazywane w czasie rzeczywistym (on-line) na podstawie lokalizacji poszczególnych autobusów na trasach. W ramach projektu będą również dostarczone 3 szt. stacjonarnych automatów biletowych.

7. OCHRONA ŚRODOWISKA

Na terenie miasta w czerwcu 2017 r. zostało zainstalowanych 12 sztuk czujników do monitoringu powietrza przez firmę Airly z Krakowa, które w sposób ciągły wykonują pomiar stężenia pyłu PM2,5, pyłu PM10, temperatury, wilgotności i ciśnienia powietrza atmosferycznego. Czujniki pomiarowe są rozmieszczone w poszczególnych dzielnicach  miasta i za pomocą sieci internetowej przesyłają dane do firmy prowadzącej system pomiarowy, co umożliwia w sposób ciągły przedstawienie uzyskanych pomiarów poprzez stronę internetową (adres strony: map.airly.eu). Umowa na prowadzenie monitoringu na terenie miasta została podpisana na okres jednego roku i umożliwi porównanie wyników z okresu letniego i zimowego. Roczny koszt prowadzenia tego monitoringu wynosi 15 000 zł. W grudniu firma AVIVA zamontowała dodatkowy 13 czujnik, który jest zainstalowany w kamienicy na  rynku miasta.

1.  Unieszkodliwiono ok 61 ton odpadów zawierających azbest z budynków z terenu miasta za kwotę 28 662,00  zł, z czego 47 % (13 551,04 zł) pochodziło z dwóch dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, pozostałe środki z budżetu miasta. Od 2009 r. zebrano ponad 14,5 ton odpadów niebezpiecznych – przeterminowanych lekarstw. W 2017 r. było to ponad 2,5 tony, co świadczy o większej świadomości mieszkańców. Od 2004 zebrano w krośnieńskich placówka oświatowych ponad 32,3 ton odpadów niebezpiecznych – zużytych baterii w ramach konkursu „Poszukiwacze Zaginionych Baterii”. W roku 2017 zebrano 3,71 tony.

2.  Segregacja odpadów i uzyskiwanie rosnących wskaźników odzysku odpadów do recyclingu/ do 50%/ to ogromne wyzwanie dla Miasta na najbliższe 2, 3 lata, zadanie dla GK i OŚ.

Dziś to m. innymi  budowa 5 nowych altan śmietnikowych przy: ul. Popiełuszki, Armii Krajowej, Kolejowej (2 szt.) i Tysiąclecia. Altany są zamykane, co uniemożliwia podrzuty odpadów i korzystanie przez osoby nieuprawnione.  W tym zakresie podjęto współpracę z Krośnieńską Spółdzielnią Mieszkaniową i  w ramach programu pilotażowego  KSM wykonała i zamontowała bramy do 6 szt. altan śmietnikowych, miasto poniosło koszty zakupu zamków i wykonania kluczy dla mieszkańców budynków wielorodzinnych korzystających z tych altan.

3.  Wykonanie nasadzeń 630 drzew i 240 krzewów na łącznej powierzchni 65 arów (I etap realizacji zadania pn. “Utworzenie zadrzewienia o funkcji izolacyjnej dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów przy ul. Białobrzeskiej w Krośnie”).

4.  Budowa małej architektury miejskiej: placu zabaw przy ul. Okrzei, siłowni plenerowej przy  ul. Prochownia oraz tablic na klepsydry na terenie Miasta Krosna.

8. Środki zewnętrzne i rozwój miasta.

1. Pozyskanie dofinansowania dla projektu pn. „E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich – II etap”.

Przedmiotem projektu jest wdrożenie nowych wydajnych narzędzi informatycznych, które znacząco poprawią jakość świadczonych e- usług w zakresie administracji na terenie Gminy Miasto Krosno, Gminy Frysztak i Gminy Rymanów oraz poziom i dostępność tych usług. Partnerami projektu są: Gmina Frysztak i Gmina Rymanów.

W wyniku realizacji projektu wdrożone zostaną w Urzędzie Miasta Krosna:

•    Portal interesanta wraz z aplikacją mobilną,
•    Portal inwestora,
•    Portal konsultacji społecznych,
•    Portal związany z budżetem partycypacyjnym,
•    System obsługi Rady Miasta.

Oprócz planowanych do wdrożenia systemów informatycznych i uruchomienia w ich obszarze e-usług, w projekcie zaplanowano również zakup sprzętu informatycznego, przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa oraz wdrożenie  Polityki Bezpieczeństwa Informacji.

Wartość projektu ogółem : 1 555 359,60 zł,

Wartość dofinansowania z EFRR: – 1 306 420,67 zł (85% wydatków kwalifikowanych),

Okres realizacji projektu: I kwartał 2017 r. –   II kwartał 2018 r.

2.  Pozyskanie dofinansowania dla projektu pn. “Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno”.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminami Miejsce Piastowe, Chorkówka, Wojaszówka, Korczyna i Krościenko Wyżne.

Realizacja projektu zakłada zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego transportu miejskiego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno poprzez rozwój i integrację systemów publicznego transportu zbiorowego.

W ramach projektu na terenie Miasta Krosna zaplanowana jest realizacja następujących działań:

• Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego, dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz spełniającego normę emisji spalin Euro VI, w tym:
– 11 sztuk autobusów miejskich, niskopodłogowych (LF) z napędem hybrydowym, spalinowo – elektrycznym.
– 8 sztuk autobusów miejskich, niskopodłogowych (LF) o napędzie spalinowym.
– 2 sztuk autobusów klasy MINI, niskowejściowych (LE) o napędzie spalinowym

• Doposażenie 22 sztuk taboru autobusowego, eksploatowanego przez Operatora publicznego transportu zbiorowego MKS Sp. z o.o. Krosno w elementy systemu informacji pasażerskiej
i monitoringu wizyjnego.
• Wyposażenie zajezdni autobusowej MKS Sp. z o.o. Krosno do obsługi dynamicznej informacji pasażerskiej i cyfrowego monitoringu wizyjnego.
• Zakup 3 biletomatów stacjonarnych.
• Przebudowa 3 zatok autobusowych.
• Zakup i montaż 56 sztuk wiat autobusowych (część wiat wyposażona w monitoring oraz tablice elektroniczne prezentujące rozkład jazdy w czasie rzeczywistym).

Wartość projektu ogółem : 38 547 566,70 zł,

Wydatki kwalifikowane : 32 136 925,54 zł,

Wartość dofinansowania z EFRR : 27 316 386,63 zł (85% wydatków kwalifikowanych),

Okres realizacji projektu : III kwartał 2016 r. – IV kwartał 2018 r.

3. Pozyskanie dofinansowania na realizację projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne”.

Przedmiotem projektu jest wykonanie nowych instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii dla gospodarstw domowych na terenie Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne.

Projektem objętych zostanie 692 gospodarstwa domowe, w których będzie zainstalowanych 806 instalacji OZE, w tym 625 na terenie Miasta Krosna i 181 na terenie Gminy Krościenko Wyżne.

W ramach projektu zostaną wykonane następujące instalacje:

•    instalacje fotowoltaiczne służące do zamiany energii słonecznej na energię elektryczną;
•    instalacje kolektorów słonecznych wykorzystujące energię słoneczną do produkcji energii cieplnej, służące do podgrzewu ciepłej wody użytkowej;
•    automatyczne kotły centralnego ogrzewania opalane biomasą produkujące ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;
•    gruntowe pompy ciepła wykorzystujące energię geotermalną wytwarzające energię cieplną na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Wartość projektu ogółem: 14 099 492,76 zł.

Wydatki kwalifikowane: 12 806 297,00 zł.

Wartość dofinansowania z EFRR: 8 964 407,90 zł, z czego dla Miasta Krosna 7 147 231,00 zł, dla Gminy Krościenko Wyżne 1 817 176,90 zł.

Termin realizacji: IV kwartał 2016 r. – IV kwartał 2018 r.

4. Pozyskanie dofinansowania na realizację projektu pn. „Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej”.

Zmodernizowany obiekt będzie miejscem spotkań z kulturą ludową i tradycyjną. Będzie to miejsce dla kreatywnych mieszkańców Krosna, przyległych gmin i turystów, począwszy od dzieci po seniorów, w którym każdy będzie miał możliwość wymienić się swoimi pomysłami, nauczyć się czegoś od „mistrzów” w dziedzinie sztuki, tradycji i muzyki ludowej.

Pierwszym elementem wprowadzającym zwiedzających do świata Etnocentrum będzie przestrzeń przed budynkiem. Na zewnątrz budynku znajdować się będzie wiejska chata i ogródek ziołowy dla najmłodszych gości. W okresie letnim przed budynkiem rozstawiona będzie scena do potańcówek. Ważnym elementem zewnętrznej instalacji będzie oświetlenie, które podkreśli i nada charakter całej przestrzeni.

Wartość projektu ogółem: 19 214 505,13 zł.

Wydatki kwalifikowane: 15 509 886,77 zł.

Dofinansowanie z EFRR : 13 183 403,75 zł.

Termin realizacji: II kwartał 2018 r. – IV kwartał 2019 r.

5. Pozyskanie dofinansowania na realizację projektu pn. „Modernizacja kamienicy przy ul. Portiusa 4 – powstanie nowej przestrzeni do prowadzenia działalności kulturalnej w Krośnie”.

Zakres projektu obejmuje modernizację kamienicy przy ul. Portiusa 4 w Krośnie należącej do zabytkowego Zespołu Staromiejskiego, a także zakup wyposażenia niezbędnego dla nowoczesnej instytucji kultury wraz z dostosowaniem obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. W odremontowanym budynku zaplanowano przygotowanie sal wystawienniczych, pracowni twórczych, zewnętrznego patio pozwalającego na organizację wydarzeń na wolnym powietrzu oraz sal do prowadzenia edukacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie wszelkich sztuk plastycznych i audiowizualnych. Pozwoli to połączyć dotychczasowe działania galerii z zupełnie nową ofertą warsztatową, która obejmuje różnorodne formy plastyczne będące odpowiedzią na oczekiwania młodego pokolenia poprzez wykorzystanie najnowszych  technologii i trendów w sztukach audiowizualnych. Nowa siedziba BWA otwarta będzie dla osób w każdym wieku oraz dla młodych początkujących twórców, jaki i uznanych artystów.

Wartość projektu ogółem: 4 464 910,53 zł.

Wydatki kwalifikowane: 2 786 765,59 zł.

Dofinansowanie z EFRR : 2 368 750,74 zł.

Termin realizacji: I kwartał 2018 r. – I kwartał 2019 r.

6. Pozyskanie dofinansowania na realizację projektu pn. “Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego”.

W ramach projektu utworzono Wypożyczalnię sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego działającą przy ul. F. Czajkowskiego 49. W ramach projektu wykonano m.in. remont sali, w której znajduje się wypożyczalnia, a także dokonano zakupu sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego, umeblowania, sprzętu komputerowego,. Zatrudniono personel wypożyczalni, prowadzona jest na bieżąco promocja projektu.

Wartość projektu ogółem: 242 718,75 zł

Dofinansowanie z EFS : 206 310,93 zł (85% wydatków kwalifikowanych),

Dofinansowanie z budżetu państwa: 24 271,82 zł (10% wydatków kwalifikowanych

Termin realizacji: III kwartał 2017 r. – III kwartał 2019 r.

7.  Pozyskanie dofinansowania na realizację projektu pn. „Historia Miast w nowoczesnej odsłonie”

Projekt zakładał realizację:

Po stronie Miasta Krosna

1.    Opracowanie Albumu fotograficznego “Krosno – Presov. Metamorfozy”.
2.    Organizacja wystawy muzealnej “Krosno. Przeistoczenia”.
3.    Zakup i montaż panoramicznej lunety widokowej na wieżę farną oraz 3 stanowisk do rzeczywistości wirtualnej we wnętrzu wieży farnej.
4.    Opracowanie aplikacji na telefon i tablet.

Po stronie Miasta Presova

1.    Organizacja warsztatów „Ślady czasu”.
2.    Organizacja specjalistycznej konferencji „Metamorfozy”.
3.    Przygotowanie modelu miasta w 3D.

Wartość projektu ogółem: 98 012,47 EUR

Dofinansowanie z EFRR : 48 958,72 EUR

Dofinansowanie z budżetu państwa: 2 879,90 EUR

Termin realizacji: II kwartał 2017 r. – I kwartał 2018 r.

9. Zagospodarowanie Strefy Inwestycyjnej „Krosno – Lotnisko”

– Liczba inwestorów: 10 (w tym 4 umowy podpisane w 2017 r., dotyczące terenów o łącznej powierzchni 5 ha)
– Utworzone nowe miejsca pracy:    222
– Planowane nowe miejsca pracy:    250
– Powierzchnia Strefy ogółem:    50,7 ha
– Powierzchnia udostępniona inwestorom:    17,4 ha (34%)
– Powierzchnia przygotowywana do sprzedaży:    9,1 ha (18%)
– Pozostałe dostępne tereny:    24,2 ha (48%)

10. Przygotowanie i UZBRAJANIE NOWYCH TERENÓW MIESZKANIOWYCH i inwestycyjnych

– Uzbrojenie terenu przy ul. Baczyńskiego w Polance/zakończenie w 2018 roku.
– Wielomiesięczne starania o zakup prawa wieczystego użytkowania 140 ha terenów lotniska Iwonicz, końcem tego roku stały się faktem. Grunty te zlokalizowane w  sąsiedztwie ważnych traktów komunikacyjnych stwarzają dla Krosna nową perspektywę rozwoju, w sferze gospodarczej /unikalne w skali PL tereny dla inwestorów jak i komunikacyjnej / szybkie połączenie z węzłem przyszłej drogi S19/

11. Edukacja i polityka społeczna

1.  Zacieśnianie współpracy  pomiędzy edukacją a rynkiem pracy

W ramach realizowanego projektu „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju” o łącznej wartości 3,5 mln  złotych, współfinansowanego  ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020 w 4 szkołach ponadgimnazjalnych – ZSP1, ZSP4, ZSP5 i MZS5 zorganizowano seminaria z pracodawcami, z którymi te szkoły współpracują w zakresie organizacji zajęć praktycznych, praktyk zawodowych, staży wakacyjnych. Pracodawcy dzięki współpracy ze szkołami mają możliwość włączenia się w proces edukacyjny ucznia, ukształtowania przyszłego pracownika wg oczekiwań, reklamę i promocje własnej działalności w środowisku edukacyjnym, dofinansowanie kosztów kształcenia.

2.  Udział szkół w programach rządowych

Miasto pozyskało ponad 518 tys. złotych  dotacji w ramach programów rządowych:

– Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 –„Aktywna tablica” skierowanego do11 szkół podstawowych – kwotę 154 tys. zł
– Narodowego  Programu Rozwoju Czytelnictwa” poprzez doposażenie szkolnych bibliotek w 20 szkołach w nowości wydawnicze – kwotę ponad 204 tys. zł.
– „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce” – działania realizowane były w  SP4, SP6 i SOSW. Pozyskano także dotację na wykonanie adaptacji pomieszczenia na sanitariat w budynku przy ul. Popiełuszki – kwotę ponad 46 tys. zł.
– „Rządowego programu wspomagania w latach 2015 – 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna +” – kwotę ponad 20 tys. zł. Zadanie realizowane przez MZS5
– Ponadto na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej otrzymano dotację w wysokości 60 840 zł oraz z rezerwy oświatowej na wyposażenie sal dydaktycznych w szkołach rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach – technik automatyk dotację  w wysokości 30 000 zł.

3.    W ramach programu ERASMUS +  i POWER   młodzież i nauczyciele z 9 szkół brali udział w projektach wymiany międzynarodowej na łączną wartość  ponad 3,6 mln zł. Wymiana obejmuje Irlandię, Hiszpanię, Austrię, Wielką Brytanię, Włochy, Turcję, Grecję, Bułgarię, Węgry, Cypr.

4.    Działania prospołeczne.

Na realizację zadań prospołecznych przekazano organizacjom blisko 517 tys. zł. Z tej formy wsparcia w 2017 r. skorzystało łącznie około 5.000 osób. Ich zakres obejmował m.in.: organizację wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży szkolnej, wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej, prowadzenie kuchni i schroniska dla bezdomnych, organizację zajęć dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od nauki szkolnej, promocję zdrowego stylu życia, prowadzenie placówki wsparcia dziennego, a także propagowanie aktywności społecznej osób w wieku emerytalnym.

5.    Działania prozdrowotne

W ramach Programu polityki zdrowotnej dla mieszkańców miasta Krosna na 2017 r. dla osób zameldowanych w Krośnie zrealizowano badania profilaktyczne i szczepienia  w zakresie:

– profilaktyki chorób układu krążenia – dla 486 osób powyżej 30 roku życia,
– profilaktyki stomatologicznej dla 5 – latków zamieszkałych w Krośnie, uczęszczających   do krośnieńskich przedszkoli  –  dla  377  pięciolatków   oraz  947 rodziców wszystkich przedszkolaków,
– profilaktycznych szczepień przeciwko grypie – dla 1 179 osób powyżej 60 roku życia.

6.  Polityka senioralna

W lutym 2017 roku powołana została  Krośnieńska Rada Seniorów. W ramach polityki senioralnej został przeprowadzony cykl prelekcji nt. chorób układu krążenia, cukrzycy, diety oraz problemów zdrowotnych osób starszych z lekarzami – geriatrami.

W październiku 2017 r. odbył się II Krośnieński Sejmik Senioralny, w którym wzięło udział ponad 60 osób – reprezentantów różnych środowisk senioralnych.

7.  Krośnieńskie Centrum Wolontariatu współpracuje z osiemnastoma Szkolnymi Klubami Wolontariusza, zrzeszającymi ponad 300 młodych wolontariuszy.

8.  Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach przyznawania dofinansowań ze środków PFRON zrealizowane zostały zadania o łącznej wartości  ponad 1 mln 322 tys. zł, z których skorzystało 1137 osób.
W zakresie rehabilitacji społecznej w ramach likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się skorzystało 50 osób dla których dofinansowano m.in. przystosowanie łazienek, montaż platform (wind), zakup urządzeń: łóżek pielęgnacyjnych, podnośników, pralek automatycznych oraz laptopów.
Z dofinansowań uczestnictwa osób niepełnoprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych skorzystało łącznie 129 osób, natomiast w zakresie dofinansowań sportu, kultury, rekreacji i turystyki skorzystało 489 osób. W ramach dofinansowań do sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych skorzystało 410 osób niepełnosprawnych m.in. na zakup protez, aparatów słuchowych, wózków inwalidzkich, balkoników, szkieł okularowych, butów ortopedycznych, gorsetów, łóżek rehabilitacyjnych  i rowerków rehabilitacyjnych.

9.  Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III

Program działa w kilku obszarach: w zakresie edukacyjnym, likwidacji barier transportowych, rehabilitacji zawodowej (stanowiska pracy) i likwidacji barier architektonicznych. W ramach PWRMR w 2017 r. pozyskano łącznie 166 975 zł.

10.  Realizacja programu Aktywny Samorząd

Zadaniem tego programu jest zmniejszanie bądź całkowita eliminacja barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym czy dostępie do edukacji. W 2017 r. w ramach programu pozyskano kwotę w łącznej wysokości ponad 263 tys. zł. w ramach której z dofinansowań skorzystało 100 osób.

11.   Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego

Miasto uruchomiło Wypożyczalnię sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego. Sprzęt Wypożyczalni stanowi łącznie 253 sztuk m.in. w tym: łóżka rehabilitacyjne sterowane elektrycznie, pionizator, wózki inwalidzkie, balkoniki, zakupiony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

12. Krośnieńska Karta Mieszkańca. Od czerwca 2017 r. w Krośnie realizowany jest program „Krośnieńska Karta Mieszkańca” w trakcie którego wydano 1150 kart. Głównym celem programu jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do różnego rodzaju usług w systemie rabatowym. Jest program lojalnosciowy dla mieszkancow Krosna i zarazem podatnikow US w Krosnie.

13.  Centrum Integracji Społecznej w Krośnie wraz z prowadzonym przez jednostkę Klubem Seniora “Ogród Inspiracji” od września 2017 r. funkcjonuje w nowej, zaadaptowanej do potrzeb różnych klientów Centrum siedzibie na II i III piętrze budynku przy ul. Mickiewicza 31.

W 2017 roku dzięki działaniom, podejmowanym przez CIS w Krośnie pracę znalazło 13 uczestników (łącznie 34 osoby od początku funkcjonowania jednostki, 71% uczestników, którzy ukończyli CIS), a 20 kolejnych jest w trakcie reintegracji społecznej i zawodowej.

Prowadzone przez CIS w Krośnie Kluby Seniora zorganizowały całoroczną opiekę dzienną dla 9 osób z chorobą Alzheimera oraz codzienne zajęcia aktywizujące dla grupy 78 seniorów.

CIS w Krośnie prowadzi również działalność ślizgawki dla dzieci na krośnieńskim rynku, włączając się tym samym w akcję “Rynek Krosna – Świąteczne Serce Miasta” – w styczniu i na początku lutego ze ślizgawki skorzystało 1366 osób, natomiast w dniach od 6 do 26 grudnia – 676 osób.

12. Kultura , sport i turystyka

Regionalne Centrum Kultur Pogranicza. W minionym roku z oferty realizowanej przez i przy współudziale RCKP  skorzystało blisko 120.000 osób.  W budynku przy ul. Kolejowej odbyło się ponad 200 wydarzeń, z czego wiele kilkudniowych, co oznacza, że sala RCKP była wykorzystywana przez cały rok prawie codziennie.  Każdego dnia w RCKP swoje umiejętności kształci w RCKP blisko 140 osób, we wszystkich zespołach i grupach twórczych pracuje ponad 700 osób.  Prawie  50 dni RCKP pracował w plenerze  realizując mniejsze i większe działania artystyczne.

Krośnieńska Biblioteka Publiczna odwiedzana była ponad 170 000 razy; osobom korzystającym z zasobów KBP udostępniono ponad 395 tysięcy książek i czasopism – znacznie przekraczające średnie ogólnopolskie. Mieszkańcy Krosna i regionu mieli zapewniany bezpłatny dostęp do nowości wydawniczych – książek, czasopism, wydawnictw multimedialnych oraz Internetu, w tym przez sieć Wi-Fi.

Obok działalności podstawowej tj. udostępniania zbiorów, informowania i działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży – KBP realizowała przedsięwzięcia promujące czytelnictwo i bibliotekę w środowisku lokalnym, znacznie przekraczające standardowe działania bibliotek. W ponad  1200 wydarzeniach uczestniczyło ok. 21 tys. osób.

W 2017 roku w Bibliotece Głównej przy ul. Wojska Polskiego 41 przeprowadzono remont korytarzy i klatki schodowej, znacząco podnosząc estetykę wnętrz biblioteki oraz komfort korzystania z jej zbiorów i usług.

Muzeum Rzemiosła w Krośnie

W minionym roku przeprowadzono znaczące prace remontowe i doposażenie muzeum: przebudowa części poddasza zabytkowego budynku Muzeum Rzemiosła z przeznaczeniem na Pracownię Historyczną i Bibliotekę; montaż lunety widokowej na wieży kościoła Farnego, zakup nowoczesnego sprzętu do prezentacji wystaw okresowych w Piwnicy PodCieniami oraz  zakup wyposażenia do pracowni Działu Dokumentacji Archiwalnej Historii Rzemiosła min. profesjonalnego stanowiska do przeglądania i udostępniania zbiorów archiwalnych – skanera dziełowego do masowej digitalizacji książek i map, sprzętu fotograficznego.

BWA

Zwiedzający wystawy sztuki współczesnej oglądali 15  ekspozycji w ramach których pokazano głównie malarstwo, także ilustracje, fotografię artystyczną, rzeźby, sztukę użytkową.

W mijającym roku trwały również intensywne prace nad koncepcją i projektem merytorycznym działania BWA stosownie do poszerzonej oferty edukacyjnej i wystawienniczej w nowym obiekcie przy ul. Poriusa.

CDS

Ciągle wzbogacana ekspozycja, rozrastająca się sprzedaż towarów wytwarzanych na warsztatach oraz pozycja na polskim rynku turystycznym, skutkuje z roku na rok wzrastającą liczbą odwiedzających gości. Turyści chętnie i licznie odwiedzają obiekt. Z roku na rok ich liczba się zwiększa, bijąc tym samym kolejne rekordy. W miesiącu lipcu 2017 roku Centrum Dziedzictwa Szkła odwiedził 200.000 turysta, a cały bieżący rok CDS zamknie z wynikiem ponad 45 000 sprzedanych biletów. Rok 2017 przyniósł również zmiany w ekspozycji jaką CDS udostępnia zwiedzającym. Odnotować tu należy zarówno częściową wymianę i wzbogacenie kolekcji o nowe eksponaty jak też nowe atrakcje dla zwiedzających wpisane w ścieżkę zwiedzania np. „Gabinet luster”, „Szklana Harfa” czy warsztat z piecem fusingowym.

PIKT

W 2017 roku  Punkt Informacji Kulturalno- Turystycznej w Krośnie odwiedziło ogółem 7090 turystów, w tym 742 obcokrajowców, wśród których znaleźli się obywatele takich krajów jak:

– Węgry :29
– Czechy :26
– Ukraina :29
– Niemcy :55
– Słowacja :192
– Anglia :72
– USA :28
– Włochy :25
– Francja :37
– Japonia :3
– Rumunia :10
– Austria :14
– Holandia :13
– Hiszpania :4
– Australia :9
– Grecja :2
– Rosja :1

Najczęściej pytano o atrakcje turystyczne Krosna, informacje dotyczące szkła oraz bazę noclegową w Krośnie i w regionie. Turyści kupowali również wydawnictwa i pamiątki.

MOSiR i Zespół Krytych Pływalni

Nie sposób wymienić wszystkie osiągnięcia sportowców zrzeszonych pod skrzydłami krośnieńskiego mosiru. Spektakularne sukcesy odnosili  krośnieńscy sportowcy  niemalże we wszystkich dyscyplinach dostarczając kibicom niezwykłych emocji i to zarówno w sportach drużynowych jak i indywidualnych. Jak co roku olbrzymią frekwencją cieszyły się również biegi uliczne organizowane w naszym mieście.

Przy Zespole Krytych Pływalni w Krośnie odbywały się zajęcia w ramach projektu powszechnej nauki pływania ” Umiem Pływać”, adresowane do uczniów krośnieńskich szkół podstawowych z klas I – III. W mijającym roku skorzystało z nich blisko 1600 dzieci.

13. Najważniejsze nagrody i wyróżnienia miasta Krosna w 2017 r.

– V miejsce w kraju pod względem strategii przyciągania inwestorów zagranicznych. Ranking „Polish Cities of the Future 2017/18” opracowany przez ekspertów prestiżowego pisma „fDi Magazine”, należącego do grupy Financial Times
– II miejsce w Polsce w Rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA podsumowującym wykorzystanie dotacji unijnych na oświatę w latach 2007 – 2015
– Wyróżnienie w Rankingu Liderów Miast Przyszłości 2017 za inicjatywy służące mieszkańcom oraz wyjątkowe poparcie społeczne. Przygotowywany jest przez ośrodek dialogu i analiz THINKTANK
– Tytuł “Złota Gmina na 5!” przyznany przez Studenckie Koło Naukowe Akceleracji, działające przy Instytucie Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie za profesjonalizm w komunikacji gmin z potencjalnymi inwestorami oraz przedsiębiorcami
– 5. miejsce w rankingu Gospodarny Samorząd 2017. Ranking przygotowany przez ekspertów Centrum Gospodarczego im. Mikołaja Kopernika, Instytutu Studiów Wschodnich oraz organizatora Forum Ekonomicznego w Krynicy
– 2. miejsce w Polsce w prestiżowym rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego Wspólnota podsumowującym wydatki inwestycyjne w latach 2014-2016, w kategorii miasta na prawach powiatu
– 10. miejsce w Rankingu Samorządów “Rzeczpospolitej” w kategorii “Miasto na prawach powiatu”
– I miejsce w Rankingu Aktywności Gospodarczej Złota Setka Gmin Podkarpacia
– 28. miejsce w kraju wśród techników – Technikum Nr 5 i 38. miejsce I LO  im. M. Kopernika wśród liceów w  rankingu Perspektyw. W rankingach wojewódzkich wyróżnione 4 licea ogólnokształcące i 4 technika.
– MPGK Krosno zajęło wysokie 7 miejsce w kolejnym rankingu najlepszych przedsiębiorstw energetyki cieplnej w kraju, sporządzonym przez Redakcję Strefy Gospodarki. Za najlepszą firmę ciepłowniczą uznana została Miejska Energetyka Cieplna z Koszalina. W rankingu brane były pod uwagę takie czynniki jak kwestie techniczne, finansowe czy potencjał ludzki.
– Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. – zajęło po raz drugi zaszczytne II miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej za rok 2017. Ranking przeprowadzany przez Gazetę Prawną – Strefę Gospodarki ma na celu pokazanie czołówki firm z branży komunalnej.

Najważniejsze nagrody dla CDS:

– National Geographic TRAVELER – 7 Nowych Cudów Polski 2013 roku
– Polska Organizacja Turystyczna – Certyfikat za Najlepszy Produkt Turystyczny 2013 roku
– Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – Piękniejsza Polska – Dla CDS w Krośnie „Za tworzenie piękna, którym możemy szczycić się przed światem”
– Nagroda główna w VI edycji ogólnopolskiego konkursu „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskiej
– Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Program III Polskiego Radia – Wyróżnienie dla Centrum w Krośnie za projekt CDS
– Podkarpacki Klub Biznesu – Certyfikat dla CDS
– Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – II Miejsce za promocję projektu CDS
– Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Forum Biznesu, Miasto Świdnica – Turystyczny Produkt Roku 2017

źródło: UM Krosno

02-01-2018

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)