We wtorek sesja w Krośnie

KROSNO / PODKARPACIE. Zbigniew Kubit Przewodniczący Rady Miasta Krosna zwołał  LVI sesję Rady Miasta. Sesja odbędzie się 27 lutego 2018 r. (tj. wtorek) o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Miasta Krosna ul. Staszica 2 (I piętro)  z następującym porządkiem obrad:

1. Przyjęcie porządku sesji.
2. Przyjęcie protokołów  z dwóch ostatnich sesji Rady.
3. Wystąpienie Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie dotyczące obecnej sytuacji w zakresie zapewnienia opieki medycznej dla mieszkańców Krosna.
4. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz  Przeciwdziałania   Narkomanii za 2017 r.
5. Informacja Prezydenta Miasta o realizacji Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia za 2017 r.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:

6.1. zmiany uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Krośnie i nadania mu statutu (projekt   Nr LVI/ 1257 /18),

6.2. zmiany uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Miasto Krosno (projekt Nr LVI/ 1258 /18),

6.3. określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnospra-wnych realizowanych w 2018 roku i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania (projekt Nr LVI/ 1259 /18),

6.4. określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Krosno (projekt Nr LVI/ 1260 /18),

6.5. podziału miasta Krosna na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta Krosna, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (projekt Nr LVI/ 1261 /18),

6.6. zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego (projekt Nr LVI/ 1262 /18),

6.7. przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków obowiązujący na terenie Gminy Miasto Krosno do organu regulacyjnego (projekt Nr LVI/1263 /18),

6.8. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania   bezdomności zwierząt na terenie miasta Krosna na rok 2018” (projekt Nr LVI/1264 /18),

6.9. aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Krosna (projekt Nr LVI/1265 /18),

6.10. nadania nazwy dla ulicy w mieście Krośnie (projekt  Nr LVI/1266 /18),

6.11. gospodarki nieruchomościami, (dot. m.in. nabycia, sprzedaży i wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieoznaczony (od Nr LVI/ 1267 /18 do Nr LVI/ 1275 /18),

6.12. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Krosna” (projekt  Nr LVI/1276 /18),

6.13. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Dostosowanie szkół do wdrożenia reformy oświatowej” (projekt  Nr LVI/1277 /18),

6.14. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Rozbudowa  ul. Sportowej w Krośnie” (projekt  Nr LVI/1278 /18),

6.15. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok (projekt  Nr LVI/1279 /18),

6.16. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna (projekt  Nr LVI/1280/18),

6.17. zmiany uchwały w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielowi pełniącemu stanowisko kierownicze w szkole oraz przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym również nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli w systemie kształcenia na odległość, nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych, oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość (projekt  Nr LVI/1281/18),

6.18. uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018-2021 (projekt  Nr LVI/1282/18),

6.19.  zapewnienia wspólnej obsługi finansowo-księgowej dla jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Krosno (projekt  Nr LVI/1283/18),

7. Rozpatrzenie  dwóch skarg na działalność Prezydenta Miasta Krosna (wraz z podjęciem stosownych uchwał – projekty  Nr LVI /1284 –  1285 /18).
8. Informacja Przewodniczącego Rady o przyjętych interpelacjach.
9. Odpowiedzi na zapytania.
10. Informacja Przewodniczącego Rady  o  uczestnictwie  w  spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym.
11. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zamknięcie sesji.

UM Krosno

23-02-2018

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)

Inline
Inline