REKLAMA

Praca bez barier – Akademia Umiejętności Językowych

KROSNO / PODKARPACIE. Projekt „PRACA BEZ BARIER – AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWYCH” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 570 osób, w tym 342 kobiety i 228 mężczyzn w wieku 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach lub/i w wieku 50 lat i więcej, zamieszkałych (wg K.C.), pracujących lub uczących się na terenie województwa podkarpackiego, zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełniania i potwierdzania umiejętności  w zakresie języka angielskiego na poziomie A lub B, przy czym minimum 10% grupy będą stanowiły osoby z niepełnosprawnościami (57 osób), co najmniej 20% grupy będą stanowiły osoby powyżej 50 roku życia (114 osób) oraz 90% grupy będą to osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej ostatnich 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu (513 osób).

Głównym celem projektu jest nabycie przez Uczestników/Uczestniczki Projektu umiejętności, posługiwania się językiem angielskim na pełnym poziomie A lub B oraz przygotowanie ich do uzyskania zewnętrznego certyfikatu TELC na poziomie A2 lub B2. Uczestnicy/Uczestniczki poznają zwroty i wyrażenia niezbędne w różnych sytuacjach związanych ze środowiskiem pracy.

Projekt skierowany jest do osób dorosłych, spełniających na dzień  zgłoszenia i następnie rozpoczęcia udziału w projekcie następujące kryteria formalne:

– miejsce zamieszkania (zgodnie z Kodeksem cywilnym) pracy lub nauki na terenie województwa podkarpackiego,
– wiek 25 lat i więcej,
– niskie kwalifikacje (wykształcenie na poziomie do ISCED3  włącznie)* lub wiek 50 lat i więcej,
– brak zatrudnienia przez okres co najmniej 6 ostatnich miesięcy przed przystąpieniem do projektu lub status osoby niepełnosprawnej,
– chęć (z własnej inicjatywy) zdobycia, podniesienia, uzupełniania umiejętności i kompetencji w zakresie języka angielskiego.

* Osoba o niskich kwalifikacjach – to osoba posiadająca wykształcenie maksymalnie ponadgimnazjalne (tj. wykształcenie zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Wykształcenia na poziomie do ISCED 3). Do osób o niskich kwalifikacjach zalicza się osoby, które posiadają wykształcenie: podstawowe i niższe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne (zasadnicza szkoła zawodowa/ liceum profilowane/ liceum ogólnokształcące/technikum).

UWAGA: Aby uczestniczyć w projekcie, należy spełnić łącznie wszystkie ww. kryteria!

Przed dokonaniem zgłoszenia zapoznaj się z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie.

Dokumenty wymagane od Kandydatów na etapie rekrutacji:

– formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem potwierdzającym spełnianie kryteriów grupy docelowej,
– orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (kopia) – o ile dotyczy,
– ankieta potrzeb w zakresie nauki języka angielskiego,
– oświadczenie o braku znajomości język angielskiego lub wypełniony test kompetencji lub certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie A2,
– zaświadczenie o statusie osoby bezrobotnej z urzędu pracy lub oświadczenie o braku zatrudnienia od osoby bezrobotnej niezarejestrowanej w urzędzie pracy.

Kursy realizowane będą w wymiarze 240 godzin dydaktycznych:
POZIOM A = (120 godzin dydaktycznych poziom A1 i 120 godzin dydaktycznych poziom A2)
lub
POZIOM B = (120 godzin dydaktycznych poziom B1 i 120 godzin dydaktycznych poziom B2)

Zajęcia organizowane będą od kwietnia 2017 r. do lutego 2018 r. w trybie dziennym, popołudniowym i weekendowym, w zależności od preferencji zakwalifikowanych osób do projektu.

Uczestnicy/Uczestniczki, którzy ukończą kurs otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie w kursie oraz zostaną skierowani/e na egzamin zewnętrzny na poziomie A2 lub B2, umożliwiający uzyskanie certyfikatu TELC. Egzaminy będą przeprowadzane w okresie marzec – kwiecień 2018 r.

Całkowita wartość projektu: 1 998 751,96 zł
Kwota dofinansowania: 1 798 875,96 zł

Projekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

źródło: Urząd Miasta Krosna

06-07-2017


Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • twój komentarz zostanie wyróżniony
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki)
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.