PODKARPACIE RZESZÓW: 28 grudnia 2022 sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Zobacz PROGRAM

RZESZÓW. LVI sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego VI kadencji odbędzie się w dniu 28 grudnia 2022 roku (środa) o godzinie 11.00 w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Cieplińskiego 4.

Porządek obrad przewiduje:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołów z LIV i LV sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
3. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2023 r. wraz z autopoprawkami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2023-2045 wraz z autopoprawkami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLII/700/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 listopada 2021 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Gminy – Miasto Rzeszów.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2023 roku z Budżetu Województwa Podkarpackiego dotacji dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn. „Dofinansowanie zadań związanych z organizacją regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich” w relacji Kraków – Jasło i Nowy Sącz – Jasło na odcinku od granicy województw do stacji Jasło.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2023 roku z Budżetu Województwa Podkarpackiego dotacji dla Powiatu Sanockiego na realizację wakacyjnych połączeń kolejowych w relacji Sanok – Łupków w ramach zadania pn. „Lokalny Transport Zbiorowy”.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego dodatki do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Komańcza z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2022.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2022 r.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2022-2045.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/532/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 15.02.2021 r. w sprawie ustanowienia Nagród Marszałka Województwa Podkarpackiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli na zawiązanie partnerstwa i przystąpienia Województwa Podkarpackiego do realizacji projektu pod tymczasową nazwą: ALL-INN4TOUR “Turystyka dla wszystkich: zrównoważone i odporne modele biznesowe stymulujące podwójną transformację” w ramach Programu Jednolitego Rynku (SMP-COSME-2022-TOURSME),

18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie nadania Statutu Klinicznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie,

19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie nadania Statutu Klinicznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie,

20. Podjęcie uchwały w sprawie podpisania Umowy i przyjęcia Statutu Sieci Regionów Trójmorza.

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/728/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu prowadzenia wspólnego przedstawicielstwa Województw: Lubelskiego, Podkarpackiego, Podlaskiego, Świętokrzyskiego, Warmińsko-Mazurskiego pod nazwą Dom Polski Wschodniej w Brukseli,

22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu (pn. „Zrównoważona żywność – od produkcji do konsumpcji”),

23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu (pn. „Podkarpacie Uczy Cyfrowo IV”),

24. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów ustalania kwot środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych województwa podkarpackiego na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych zadań fakultatywnych,

25. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023,

26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/935/22 z dnia 28 listopada 2022 r.,

27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

28. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu oraz organów lub osób uprawnionych do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Województwu Podkarpackiemu lub podległym jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną.

29. Podjęcie uchwały w sprawie „Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami w Województwie Podkarpackim na lata 2022-2025”,

30. Sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami w Województwie Podkarpackim za lata 2020-2021.

31. Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego w okresie od 15 listopada 2022 r. do 6 grudnia 2022 r.

32. Informacja z realizacji uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego podjętych na LV sesji w dniu 28 listopada 2022 r.
33. Interpelacje i zapytania radnych.
34. Wnioski i oświadczenia radnych.
35. Wystąpienia zaproszonych gości.
36. Zamknięcie sesji.

 

25-12-2022

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)